1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

Pursuant to Article 149 of the Law on Companies ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020, 146/21 of 31.12.2021), I hereby inform you that by the Decision of the Board of Directors of the Company, no. 73-OD from May 27th 2022, the ordinary Shareholders Assembly of the Novi duvanski kombinat JSC Podgorica is convened for June 29th 2022, which will be held in the premises of the Company, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica, starting at 10 am.

The following was determined for the session:

AGENDA

 1. 1. Familiarization of shareholders with the unique list of shareholders and election of working bodies of the Assembly;
 2. 2. Approval of the Minutes from the previous Extraordinary Assembly of Shareholders held on March 16th, 2022;
 3. 3. Review and adoption of annual financial statements and reports on the Company's operations for 2021, with the report of the auditor "Ernst & Young Montenegro" d.o.o. Podgorica
 4. 4. Dismissal and election of members of the Board of Directors of the Company
 5. 5. Miscellaneous.

The total number of issued shares is 23,276,909 shares, out of which it owns:

-Government of Montenegro -  270,543 shares (1.16% ownership),

-Grand International FZ-LLC, UAE -  22,572,744 shares (96.97% ownership), and

-Novi duvanski kombinat JSC Podgorica -  433,622 shares (1.86% ownership).

Out of which the shares with the right to vote is a total of 22,843,287 shares, as follows:

-Government of Montenegro -  270,543 shares (1.16% ownership), and

-Grand International FZ-LLC, UAE -  22,572,744 shares (96.97% ownership).

(And considering that the shares of the Novi duvanski kombinat JSC Podgorica are own shares and in accordance with Article 231, paragraph 1, item 2 of the Companies Act, they do not give the right to vote and are not counted towards the quorum of the Assembly.)

All voting shares are ordinary, regular shares, with each share being entitled to one vote.

It will be considered that there is a quorum for holding an ordinary Shareholders Assembly, if the Assembly is attended by shareholders who own more than half of the total number of voting shares, who are present in person, represented by attorney or voted by ballot.

Decisions are made by majority votes of the present shareholders or its representatives or by ballot.

The material for the ordinary Shareholders Assembly will be available to shareholders, within the legally prescribed period, in the business premises of the Company in Podgorica, every working day from 9.00 am to 14.00 pm.

The power of attorney for the Shareholders Assembly must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and ballot paper can be picked up by the shareholders in the business premises of the Company, in Podgorica, every working day from 9.00am to 14.00pm.

Information on the notice of convening the Shareholders Assembly will be available in accordance with Article 136 of the Law on Companies on the website of the Novi duvanski kombinat JSC Podgorica, website address: www.novidk.me

BOARD OF DIRECTORS

THE PRESIDENT
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Saglasno članu 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 73-OD od 27.05.2022.godine, sazvana redovna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 29.06.2022. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica,  sa početkom u 10 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Upoznavanje akcionara sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;

2.Usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne  Skupštine akcionara održane dana 16.03.2022. godine;

 1. 3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, sa izvještajem revizora “Ernst & Young Montenegro” d.o.o. Podgorica
 2. 4. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Društva
 3. 5. Razno.

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.276.909 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva)

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (96,97% vlasništva) i

-Novi duvanski kombinat AD Podgorica 433.622 akcija (1,86% vlasništva).

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (96,97% vlasništva),

(A obzirom da su akcije Novog duvanskog kombinata sopstvene akcije te  saglasno članu 231 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine.)

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje redovne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije o obavještenju o sazivanju skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici Novog duvanskog kombinata AD Podgorica na web adresi: www.novidk.me

 

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Pursuant to Article 149 of the Law on Companies ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020, 146/21 of 31.12.2021), I hereby inform you that the Decision of the Board of Directors of the Company, no. 47-OD of February 14, 2022, the Extraordinary Assembly of Shareholders of the Novi duvanski kombinat JSC Podgorica was convened on March 16, 2022, which will be held in the premises of the Company, Kraljice Milene bb, Podgorica, starting at 11 am.

For the session the following was established:

AGENDA

 1. 1. Familiarization of shareholders with the unique list of shareholders and election of working bodies of the Assembly;
 1. 2. Approval of the Minutes from the previous General Meeting of Shareholders held on June 17th 2021;
 1. 3. Adoption of the Company's Articles of Association with changes in the text in the part of other activities;
 1. 4. Adoption of the Decision on concluding the Contract on purchase and sale of the Super Slims cigarette production line with associated equipment and associated spare parts and spare part for the subject line Trayfiller Group UF-I 30381275/010 Modification (Hauni).
 1. 5. Adoption of the Decision on concluding the Agreement on the purchase of the King size cigarette production line with the associated equipment and associated spare parts.
 1. 6. Adoption of the Decision on concluding the Contract on the purchase of the OMI + BORGWALDT quality control machine with the associated equipment.
 1. 7. Miscellaneous.

The total number of issued shares is 23,276,909, of which it is owned by:

-Government of Montenegro 270.543 shares (1.16% ownership) and

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 shares

(96.97% ownership) i

-Novi duvanski kombinat AD Podgorica 433.622 shares (1.86% ownership).

Out of which the share with the right to vote is a total of 22.843.287 shares, as follows:

-Government of Montenegro 270.543 shares (1.16% ownership) and

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 shares,

(And considering that the shares of the Novi duvanski kombinat AD Podgorica are own shares and in accordance with Article 231, paragraph 1, item 2 of the Companies Act, they do not give the right to vote and do not count towards the quorum of the assembly.)

           

All voting shares are ordinary, regular shares, with each share being entitled to one vote.

It will be considered that there is a quorum for holding an extraordinary General Meeting of Shareholders, if the Assembly is attended by shareholders who own more than half of the total number of voting shares, who are present in person, represented by proxy or voted by ballot.

Decisions are made by a majority vote of the shareholders present or represented or by ballot.

Material for the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be available to shareholders, within the legally prescribed period, in the business premises of the Company in Podgorica, every working day from 9.00 to 14.00.

The power of attorney for the General Meeting of Shareholders must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and ballot paper can be picked up by the shareholders in the business premises of the Company, in Podgorica, every working day from 9.00 to 14.00.

Information on the notice of convening the General Meeting will be available in accordance with Article 136 of the Law on Companies on the website of the Novi duvanski kombinmat JSC Podgorica, website: www.novidkp.me.

 

BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi m.p.

Saglasno članu 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 47-OD od 14.02.2022.godine, sazvana vanredna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 16.03.2022. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica,  sa početkom u 11 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Upoznavanje akcionara sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;

2.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 17.06.2021. godine;

3.Donošenje Statuta Društva sa izmjenom u tekstu u dijelu ostalih djelatnosti;

4.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji linije za proizvodnju cigareta Super Slims sa pripadajućom opremom i pripadajućim rezervnim djelovima  i rezervnog dijela za predmetnu liniju Trayfiller Group UF-I 30381275/010 Modification (Hauni).

5.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoporodaji linije za proizvodnju cigareta King size sa pripadajućom opremom i pripadajućim rezervnim djelovima.

6.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoporodaji mašine za kontrolu kvalitet OMI + BORGWALDT sa pripadajućom opremom.

 1. 7. Razno.

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.276.909 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija

(96,97% vlasništva) i

-Novi duvanski kombinat AD Podgorica 433.622 akcija (1,86% vlasništva).

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija,

(A obzirom da su akcije Novog duvanskog kombinata sopstvene akcije te  saglasno članu 231 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine.)

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije o obavještenju o sazivanju skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici Novog duvanskog kombinata AD Podgorica na web adresi: www.novidkp.me.

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga