1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Saglasno članu 149 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 47-OD od 14.02.2022.godine, sazvana vanredna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 16.03.2022. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica,  sa početkom u 11 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1.Upoznavanje akcionara sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;

2.Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 17.06.2021. godine;

3.Donošenje Statuta Društva sa izmjenom u tekstu u dijelu ostalih djelatnosti;

4.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji linije za proizvodnju cigareta Super Slims sa pripadajućom opremom i pripadajućim rezervnim djelovima  i rezervnog dijela za predmetnu liniju Trayfiller Group UF-I 30381275/010 Modification (Hauni).

5.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoporodaji linije za proizvodnju cigareta King size sa pripadajućom opremom i pripadajućim rezervnim djelovima.

6.Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o kupoporodaji mašine za kontrolu kvalitet OMI + BORGWALDT sa pripadajućom opremom.

  1. 7. Razno.

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.276.909 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija

(96,97% vlasništva) i

-Novi duvanski kombinat AD Podgorica 433.622 akcija (1,86% vlasništva).

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija,

(A obzirom da su akcije Novog duvanskog kombinata sopstvene akcije te  saglasno članu 231 stav 1 tačka 2 Zakona o privrednim društvima ne daju pravo glasa i ne računaju se u kvorum skupštine.)

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Informacije o obavještenju o sazivanju skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici Novog duvanskog kombinata AD Podgorica na web adresi: www.novidkp.me.

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga