Сrnogorski العربية English
1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

NOVI DUVANSKI KOMBINAT

JSC PODGORICA

Number: 197-N/18

Podgorica, 05.02.2019.

 

NOTIFICATION OF CONVOCATION OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF NOVI DUVANSKI KOMBINAT JSC PODGORICA

In accordance with Article 40 paragraph 6 of the Company’s Law, I hereby inform you that, by the Decision of the Board of Directors of the Company, no. 191-N/19 from February 4th 2019, the Extraordinary Shareholders' Assembly of Novi duvanski kombinat JSC Podgorica was convened on March 7th 2019, which shall take place in the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, starting at 10 h.

For the session the following was established:

 

AGENDA

1. Introduction to the unique list of shareholders and the adoption of the working bodies of the Assembly;

2. Adoption of the Record from the Extraordinary Shareholders Assembly, held on July 31st 2018 and continued on October 11th 2018;

3. Review and adoption of the Decision on return of non-monetary contribution;

4. Review and adoption of the Decision on the reduction of the Company's capital;

5. Review and adoption of the Decision on Amendments to the Statuteof the Company;

6. Review and adoption of the Decision on the adoption of Appraisal 2 done by auditor “Ernst & Young”;

7. Review and adoption of the Decision on conclusion of the Loan Agreement between the Company and the Investor;

8. Miscellaneous.

The reason for the reduction of the capital of the Company is the return of non-monetary contribution to the Shareholder, the Government of Montenegro, and it shall be implemented by the annulment of the corresponding number of shares of the Government of Montenegro, in accordance with Article 59, paragraph 11 of the Company’s Law.

According to the statement from the Central Depository Agency (CDA) on the date February 5th 2019, the total amount of issued shares is 23.173.071, of which it is owned by:

- Capital City of Podgorica 2.455.438 shares (10,5% ownership),

- Government of Montenegro 4.756.869 shares (20,5% ownership),

 - Grand International FZE, UAE, 15.960.764 shares (68, 8% ownership).

All actions are ordinary, regular actions, with the right to vote, where each action is entitled to one vote.

It is considered that there is a quorum for the holding of the Extraordinary Shareholders Assembly, if the Assembly is attended by shareholders who own at least half of the total number of shares with voting right, who are present personally, represented by a proxy or voted through the ballot papers.

The Decision to reduce the capital of the Company is considered to be adopted if voted by the shareholders own at least two thirds of the total number of shares present and represented at the Assembly through the proxy or through the ballots, while the other decisions are made by the majority of votes of the present or represented shareholders or through ballot papers.

The material for the Extraordinary Shareholders Assembly shall be available to shareholders, within the legally prescribed time limit, in the business premises of the Company, Ćemovskopolje bb, Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

The power of attorney to the Extraordinary Assembly of shareholders must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and the voting card may be taken over by the shareholders in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, in Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

 

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi m.p.

On June 29, 2018 on the web site: novidk.me, notification on convening of the Extraordinary General Assembly of Shareholders of the Novi duvanski kombinat joint stock company, Podgorica, which will be held on July 31, 2018 at 11 am in the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, was published with the published agenda.

We hereby inform shareholders that, there was a technical correction in item 3 of the agenda, which instead: Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the State of Montenegro - the Government of Montenegro, the Capital City of Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC, should read Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the Novi duvanski kombinat Podgorica AD Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC.

In connection with the above, in line with the Decision of Board directors on amendments of the Agenda of the Extraordinary assembly of shareholders of Novi duvanski kombinat joint stock company Podgorica registration number 703-N/18 from the date July 05, 2018  item 3 of the Agenda of the Extraordinary Assembly of Shareholders of the Novi duvanski kombinat join stock company Podgorica, is amended so it is now reads:

3. Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the Novi duvanski kombinat Podgorica AD Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC.

In the remaining part, the agenda and the notification received remain unchanged

 

BOARD OF  DIRECTORS

Presidenit

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Dana 29.06.2018. godine, na web site-u: novidk.me objavljeno je Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica sa objavljenim dnevnim redom.

Ovim putem obavještavamo akcionare da je došlo do tehničke korekcije u tačci 3 dnevnog reda,  koja je umjesto: Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC, trebala da glasi  Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC.

Polazeći od navedenog, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o izmjeni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, br. 703-N/18 od 05.07.2018. godine,  mjenja se tačka 3. dnevnog reda pomenute vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, tako da ista sada glasi:

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZLLC.

U ostalom dijelu, dnevni red i obavještenje ostaju nepromjenjeni.

 

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Sa sjedistem u Podgorici, Ćemovsko polje bb

PIB: 02860864

Registarski broj: 40009323

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu članova 36-39, 40 Zakona o privrednim društvima, člana 10 Statuta Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica od dana 28. Juna 2018. godine, Odbor direktora Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, saziva vanrednu Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica, i sljedećim

 

DNEVNIM REDOM

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine,

2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 1 od strane revizorske kuće Ernst&Young,

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

4. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC,

5. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o ustupanju Ugovora o dokapitalizaciji između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica, BMJ INDUSTRIES FZ – LLC i GRAND INTERLATIONAL-a,

6. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Akcionarskog sporazuma,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Odluke o pretvaranju potraživanja u akcijski kapital emitenta “Novog duvanskog kombinata” AD Podgorica,

8. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital,

9. Razmatranje i donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital,

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva,

11. Razno.

Obavještavaju se akcionari Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, Država Crna Gora – Vlada Crne Gore i Glavni grad, čiji ukupan broj akcija iznosi 6803364 (100% vlasništva), od kojih je u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice 2046495 akcija (30,08%), a Države Crne Gore – Vlada Crne Gore 4756869 akcija (69,92%), pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas (obične akcije), da će materijal za vanrednu skupštinu akcionara biti na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova. Smatraće se da za održavanje vanredne skupštine postoji kvorum, ukoliko skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično , zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Skupština akcionara donosi odluke zakonom propisanom većinom glasova prisutnih, zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, uzimajući u obzir propisana pravila utvrđivanja kvoruma i ograničenja glasanja pojedinačnih akcionara.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

U cilju bolje organizacije rada vanredne Skupštine, lica koja žele da prisustvuju sjednici kao i zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara, mole se da se prijave  najkasnije dva radna dana prije održavanja  Skupštine radi evidencije i identifikacije, u sjedište Društva.  

                 

Predsjednik Odbora direktora

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga