1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

In accordance with Article 36 paragraph 6 of the Company’s Law, I hereby inform you that, by the Decision of the Board of Directors of the Company, no. 1224-N/19 from May 28th 2019, the ordinary Shareholders' Assembly of “Novi duvanski kombinat” JSC Podgorica was convened on Jun 28th 2019 which shall take place in the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, starting at 10 h.

For the session the following was established:

AGENDA

 

1. Introduction to the unique list of shareholders and the selection of working bodies of the Assembly;

2. Adoption of the Minutes from the Extraordinary Assembly of Shareholders, held on March 15th 2019;

3. Review and adoption of annual financial statements and reports on the company's operations for 2016, 2017 and 2018, with independent auditor reports for 2016, 2017 and 2018;

4. Review and adoption of the Decision on the selection of the auditfirm of the company for 2019;

5. Review and adoption of the Decision on the dismissal of the members of the Board of Directors;

6. Review and adoption of the Decision on the appointment of the members of the Board of Directors;

7. Review and adoption of the Decision on the Adoption of Appraisal 2 performed by Ernst & Young audit firm;

8. Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the Company and the Investor;

9. Getting acquainted with the Decision on conversion of claims into the share capital of the issuer Novi duvanski kombinat AD Podgorica;

10. Review and adoption of the Decision on the conversion of debt into share capital;

11. Review and adoption of the Decision on the issue of shares based on the conversion of debt into share capital;

12. Review and adoption of the Decision on increase of share capital;

13. Review and adoption of the Decision on amendments to the Statute and definition of the consolidated text of the Statute;

14. Miscellaneous.

According to the statement from the Central Depository Agency (CDA) on the date February 5th 2019, the total amount of issued shares , of which it is owned by:

-Capital City of Podgorica 2.455.438 shares (13,1% ownership),

-Government of Montenegro 270.543 shares  (1,4% ownership),

-Grand International FZ-LLC, UAE, 15.960.764 shares (85,4% ownership).

               

All actions are ordinary, regular actions, with the right to vote, where each action is entitled to one vote.

It is considered that there is a quorum for the holding of the Extraordinary Shareholders Assembly, if the Assembly is attended by shareholders who own at least half of the total number of shares with voting right, who are present personally, represented by a proxy or voted through the ballot papers.

The decisions are made by the majority of votes of the present or represented shareholders or through ballot papers.

The capital of the company shall increase, provided that the Assembly, attended by shareholders owning at least two thirds of shares, decides on a new issue of shares and, accordingly, changes the company's Articles of Association.

When electing the members of the Board of Directors, each share with the voting right gives the number of votes equal to the number of members of the Board of Directors, which is determined by the company's Articles of Association (cumulative voting). The shareholder or proxy of a shareholder may allocate all votes to one candidate or assign them to multiple candidates at his own discretion. The candidates who won the highest number of votes are elected to the Board of Directors by the Shareholders Assembly. The shareholder and shareholders who have at least 5% of the share capital have the right to nominate a candidate for board members.   

The material for the Extraordinary Shareholders Assembly shall be available to shareholders, within the legally prescribed time limit, in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

The power of attorney to the Extraordinary Assembly of shareholders must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and the voting card may be taken over by the shareholders in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, in Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

 

BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi m.p.

Saglasno članu 36 stav 6 Zakona o privrednim društvima, obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 1224-N/19  od 28.05.2019. godine, sazvana redovna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 28.06.2019. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica,  sa početkom u 10 h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;

2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, održane dana 15.03.2019. godine;

3. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju društva za 2016., 2017. i 2018. godinu, sa izvještajima nezavisnog revizora za 2016., 2017. i 2018. godinu;

4. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizora društva za 2019. godinu;

5. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora društva;

6. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora društva;

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 2 izvršene od strane revizorske kuće Ernst&Young;

8. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Društva i Investitora;

9. Upoznavanje sa Odlukom o pretvaranju potraživanja u akcijski kapital emitenta “Novi duvanski kombinat” AD Podgorica;

10. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju duga u akcijski kapital;

11. Razmatranje i donošenje Odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcijski kapital;

12. Razmatranje i donošenje Odluke o povećanju akcijskog kapitala;

13. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta i utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta;

14. Razno.

Prema izvodu iz Centralno klirinškog depozitarnog društva (CDKD),  ukupan broj emitovanih akcija iznosi 18.686.745, od kojih je u vlasništvu:

- Glavnog grada- Podgorice 2.455.438 akcija ( 13, 1 % vlasništva),

- Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,4% vlasništva) i

- Grand International FZ-LLC, UAE, 15.960.764 akcija

( 85,4% vlasništva).

Sve akcije su obične, redovne akcije, sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Kapital društva će se povećati pod uslovom da skupština, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija, donese odluku o novoj emisiji akcija i, shodno tome, izmijeni statut društva.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

 

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga