1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

Saglasno članu 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora “Novog Duvanskog Kombinata”, broj: 25-OD/24 od dana 19.04.2024.godine, sazvana Vanredna Skupština akcionara “Novog Duvanskog Kombinata” AD Podgorica za dan 15.05.2024.godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica, sa početkom u 12:00 casova.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 12.03.2024.godine;
  2. 2. Donošenje odluke o odobrenju uspostavljanja hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu “Novog Duvanskog Kombinata” AD Podgorica

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 22.843.287 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,18% vlasništva)

-Grand International FZ-LLC, UAE 22.572.744 akcija (98,82% vlasništva)

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,18% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE 22.572.744 akcija (98,82% vlasništva),

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u  Podgorici, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Akcionari ili nljihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju sjednici Skupštine, dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja sjednice, radi identifikacije i evidencije.

Informacije o obavještenju o sazivanju Skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici “Novog Duvanskog Kombinata” AD Podgorica - www.novidk.me

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Saglasno članu 136 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 65/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021), obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 03-OD/24 od dana 20.02.2024.godine, sazvana vanredna Skupština akcionara Novog Duvanskog Kombinata AD Podgorica za dan 12.03.2024.godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica,  sa početkom u 12:00h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. 1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 27.12.2023.godine godine;
  2. 2. Donošenje odluke o pokretanju postupka za gašenje slobodne zone Novi Duvanski Kombinat;
  3. 3. Donošenje odluke o prihvatanju najpovoljnije ponude za prodaju nepokretnosti u vlasništvu “Novi Duvanski Kombinat AD Podgorica”;

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 22.843.287 akcija, od kojih je u vlasništvu:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,18% vlasništva)

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (98,82% vlasništva)

Od čega je akcija sa pravom glasa ukupno 22.843.287 akcija i to:

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija ( 1,18%  vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 22.572.744 akcija (98,82% vlasništva),

Sve akcije sa pravom glasa su obične, redovne akcije, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama Društva u  Podgorici, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, u  Podgorici, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.

Akcionari ili nljihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju sjednici skupštine, dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva sata prije održavanja sjednice, radi identifikacije i evidencije.

Informacije o obavještenju o sazivanju skupštine će saglasno članu 136 Zakona o privrednim Društvima biti dostupne na internet stranici Novog duvanskog kombinata AD Podgorica na web adresi: www.novidk.me

 

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Pursuant to Article 54 of the Statute of Novi Duvanski Kombinat JSC Podgorica, its Board of Directors at V session held on 28th November 2023, has adopted:


DECISION
ABOUT
CONVENING AN EXTRAORDINARY
MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE NEW TOBACCO COMBINE JSC PODGORICA


Article 1


The Extraordinary Meeting of Shareholders of the Novi Duvanski Kombinat JSC Podgorica (hereinafter: the Company) is convened for 27th December 2023, which will be held in the premises of the Company, Street Queen Milene bb, Podgorica, starting at 12 a.m.


Article 2


The following agenda is proposed for the session referred to in Article 1 of this Decision:
1. Adoption of the Minutes from the previous Shareholders' Assembly held on 02nd October 2023;
2. Proposal for a Decision on Amendments
and Supplements to the Statute of "Novi Duvanski Kombinat" AD Podgorica in Article 15.
3. Proposal for a Decision of Novi Duvanski kombinat JSC of disposal of proprety – sale of real estate of Novi Duvanski Kombinat JSC Podgorica namely: cat plot number 7904/27 in LN 7957 KO Podgorica, total area 5927m2, cat plot number 7904/31 in LN 7588 KO Podgorica III total area 24602m2.
4. Miscellaneous.


Article 3


The convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is to be announced in accordance with the Companies Law.

Materials on the above items of the Agenda will be made available to shareholders at the Company's headquarters, at the address: Street Queen Milene bb, Podgorica, at least twenty days before the Shareholders’ Assembly meeting.
The provisions of the Companies Law shall apply to everything that is not regulated by this Decision.


Article 4


Milica Damjanovic, the Executive Director and the Secretary of the Company, is ordered to organize an Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with this Decision and the Law on Companies.


Article 5


This Decision shall enter into force on the day of its adoption.


BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Na osnovu člana 54 Statuta Novog Duvanskog Kombinata, akcionarskog društva Podgorica, Odbor direktora društva je na V sjednici, održanoj dana 28.11.2023. godine, donio sledeću:


ODLUKU
O
SAZIVANJU VANREDNE
SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA


Član 1.


Saziva se vanredna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) za dan 27.12.2023. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica Kraljice Milene bb, Podgorica, sa početkom u 12 h.


Član 2.


Za sjednicu iz člana 1. ove Odluke predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne
Skupštine akcionara održane dana 02.10.2023.godine;
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta „Novog Duvanskog Kombinata“ AD Podgorica u članu 15.
3. Prijedlog Odluke Skupštine akcionara Novog Duvanskog Kombinata o raspolaganju imovinom – prodaji nepokretnosti Novog Duvanskog Kombinata AD Podgorica i to: kat. parcele br. 7904/27, upisane u LN 7957 KO Podgorica povrsine 5927m2 i kat parcele br. 7904/31, br. 7904/45, upisane u LN 7588 KO Podgorica III ukupne povrsine 24602m2.
4. Razno.


Član 3.


Saziv vanredne Skupštine akcionara ima se objaviti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Materijali po navedenim tačkama Dnevnog reda učiniće se dostupnim akcionarima u sjedištu Društva, na adresi: Ulica Kraljice Milene bb, Podgorica, najamanje dvadeset dana prije odrzavanja sjednice Skupstine akcionara.
Na sve što nije regulisano ovom Odlukom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima.


Član 4.


Nalaže se Milici Damjanovic, Izvršnoj direktorici i Sekretaru Društva da organizuje vanrednu Skupštinu akcionara u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom o privrednim društvima.


Član 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga