1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

NOVI DUVANSKI KOMBINAT

AKCIONARSKO DRUSTVO PODGORICA

Broj: 197-N/18

Podgorica, 05.02.2019. godine

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Saglasno članu 40 stav 6 Zakona o privrednim društvima, obavještavam Vas da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 191-N/19 od 04.02.2019. godine, sazvana vanredna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 07.03.2019. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica,  sa početkom u 10h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upoznavanje sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;
  1. Usvajanje Zapisnika sa vanredne Skupštine akcionara, održane dana 31.07.2018. godine i nastavka sjednice, održanog dana 11.10.2018. godine;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o povraćaju nenovčanog uloga;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju kapitala Društva;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Procjene 2 izvršene od strane revizorske kuće “Ernst&Young”;
  1. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Društva i Investitora;
  1. Razno.

Razlog smanjenja kapitala Društva je povraćaj nenovčanog uloga akcionaru Vladi Crne Gore i isto će se sprovesti poništavanjem odgovarajućeg broja akcija Vlade Crne Gore, saglasno članu 59 stav 11 Zakona o privrednim društvima.  

Prema izvodu iz Centralno klirinškog depozitarnog društva (CDKD) na dana 05.02.2019. godine,  ukupan broj emitovanih akcija iznosi 23.173.071, od kojih je u vlasništvu:

-Glavnog grada Podgorica 2.455.438 akcija ( 10,5% vlasništva),

-Vlade Crne Gore 4.756.869 akcija (20,5% vlasništva) i

-Grand International FZE, UAE, 15.960.764 akcija ( 68,8% vlasništva).

Sve akcije su obične, redovne akcije, sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.

Smatraće se da za održavanje vanredne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o smanjenju kapitala Društva smatra se donijetom ako za istu glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića, dok se ostale odluke donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, u  Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi s.r.

NOVI DUVANSKI KOMBINAT

JSC PODGORICA

Number: 197-N/18

Podgorica, 05.02.2019.

 

NOTIFICATION OF CONVOCATION OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF NOVI DUVANSKI KOMBINAT JSC PODGORICA

In accordance with Article 40 paragraph 6 of the Company’s Law, I hereby inform you that, by the Decision of the Board of Directors of the Company, no. 191-N/19 from February 4th 2019, the Extraordinary Shareholders' Assembly of Novi duvanski kombinat JSC Podgorica was convened on March 7th 2019, which shall take place in the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, starting at 10 h.

For the session the following was established:

 

AGENDA

1. Introduction to the unique list of shareholders and the adoption of the working bodies of the Assembly;

2. Adoption of the Record from the Extraordinary Shareholders Assembly, held on July 31st 2018 and continued on October 11th 2018;

3. Review and adoption of the Decision on return of non-monetary contribution;

4. Review and adoption of the Decision on the reduction of the Company's capital;

5. Review and adoption of the Decision on Amendments to the Statuteof the Company;

6. Review and adoption of the Decision on the adoption of Appraisal 2 done by auditor “Ernst & Young”;

7. Review and adoption of the Decision on conclusion of the Loan Agreement between the Company and the Investor;

8. Miscellaneous.

The reason for the reduction of the capital of the Company is the return of non-monetary contribution to the Shareholder, the Government of Montenegro, and it shall be implemented by the annulment of the corresponding number of shares of the Government of Montenegro, in accordance with Article 59, paragraph 11 of the Company’s Law.

According to the statement from the Central Depository Agency (CDA) on the date February 5th 2019, the total amount of issued shares is 23.173.071, of which it is owned by:

- Capital City of Podgorica 2.455.438 shares (10,5% ownership),

- Government of Montenegro 4.756.869 shares (20,5% ownership),

 - Grand International FZE, UAE, 15.960.764 shares (68, 8% ownership).

All actions are ordinary, regular actions, with the right to vote, where each action is entitled to one vote.

It is considered that there is a quorum for the holding of the Extraordinary Shareholders Assembly, if the Assembly is attended by shareholders who own at least half of the total number of shares with voting right, who are present personally, represented by a proxy or voted through the ballot papers.

The Decision to reduce the capital of the Company is considered to be adopted if voted by the shareholders own at least two thirds of the total number of shares present and represented at the Assembly through the proxy or through the ballots, while the other decisions are made by the majority of votes of the present or represented shareholders or through ballot papers.

The material for the Extraordinary Shareholders Assembly shall be available to shareholders, within the legally prescribed time limit, in the business premises of the Company, Ćemovskopolje bb, Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

The power of attorney to the Extraordinary Assembly of shareholders must be certified in accordance with the Law. The form of power of attorney and the voting card may be taken over by the shareholders in the business premises of the Company, Ćemovsko polje bb, in Podgorica, every working day from 9 am to 2 pm.

 

PRESIDENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi m.p.

On June 29, 2018 on the web site: novidk.me, notification on convening of the Extraordinary General Assembly of Shareholders of the Novi duvanski kombinat joint stock company, Podgorica, which will be held on July 31, 2018 at 11 am in the premises of the Company, Ćemovsko polje bb, Podgorica, was published with the published agenda.

We hereby inform shareholders that, there was a technical correction in item 3 of the agenda, which instead: Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the State of Montenegro - the Government of Montenegro, the Capital City of Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC, should read Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the Novi duvanski kombinat Podgorica AD Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC.

In connection with the above, in line with the Decision of Board directors on amendments of the Agenda of the Extraordinary assembly of shareholders of Novi duvanski kombinat joint stock company Podgorica registration number 703-N/18 from the date July 05, 2018  item 3 of the Agenda of the Extraordinary Assembly of Shareholders of the Novi duvanski kombinat join stock company Podgorica, is amended so it is now reads:

3. Review and adoption of the Decision on the conclusion of the Loan Agreement between the Novi duvanski kombinat Podgorica AD Podgorica and BMJ INDUSTRIES FZ - LLC.

In the remaining part, the agenda and the notification received remain unchanged

 

BOARD OF  DIRECTORS

Presidenit

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga