1.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
1.jpg
2.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2.jpg
3.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
3.jpg
4.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
4.jpg
5.jpg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
5.jpg
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AD PODGORICA

Saglasno članu 136 Zakona o privrednim društvima („Sl. list CG“ br. 065/20),  obavještavaju se akcionari da je Odlukom Odbora direktora Društva, br. 1455-N/21 od 11.05.2021.godine, sazvana redovna Skupština akcionara Novog duvanskog kombinata AD Podgorica za dan 17.06.2021. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Ulica kraljice Milene bb, Podgorica,  sa početkom u 10h.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

  1. 1. Upoznavanje akcionara sa jedinstvenim spiskom akcionara i izbor radnih tijela Skupštine;
  1. 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 17.06.2021. godine;
  1. 3. Donošenje Statuta Društva;
  1. 4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
  1. 5. Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, sa izvještajem revizora “Ernst & Young Montenegro” d.o.o. Podgorica;
  1. 6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Društva;
  1. 7. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu;
  1. 8. Razno.

Prema izvodu iz Centralno klirinškog depozitarnog društva (CKDD),  ukupan broj akcija sa pravom glasa je 22.843.287, od kojih je u vlasništvu:

-Glavnog grada-Podgorice 2.021.816 akcija (8, 6% vlasništva),

-Vlade Crne Gore 270.543 akcija (1,16% vlasništva) i

-Grand International FZ-LLC, UAE, 20.550.928 akcija (88,28% vlasništva).

Sve akcije su obične, redovne akcije, sa pravom glasa, pri čemu svaka akcija nosi pravo na jedan glas.  

Smatraće se da za održavanje rdovne Skupštine akcionara postoji kvorum, ukoliko Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni lično, zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

Prilikom izbora članova Odbora direktora svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen Statutom društva (kumulativno glasanje). Akcionar ili punomoćnik akcionara može sve glasove dati jednom kandidatu ili ih po svom nahođenju rasporediti na više kandidata. Kandidati koji osvoje najveći broj glasova izabrani su za članove odbora direktora od strane skupštine akcionara.

Akcionar i akcionari koji skupa imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala imaju pravo predlaganja kandidata za članove odbora direktora.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara biće na raspolaganju akcionarima, u zakonski predviđenom roku,  u poslovnim prostorijama sjedišta Društva, u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Punomoćje za Skupštinu akcionara mora biti ovjereno u skladu sa Zakonom. Obrazac punomoćja i glasačkog listića akcionari mogu preuzeti u poslovnim prostorijama sjedišta Društva, u Podgorici, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

ODBOR DIREKTORA

PREDSJEDNIK

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi, s.r.

Registarski podaci

PIB: 02860864

PDV: 30/31-10883-6

Registarski broj: 40009323

Žiro račun: 535-12338-22

Adresa

Kraljice Milene bb

81000 Podgorica

Montenegro

Kontakt

Tel.: +382 20 688 000

e-mail: info@ndkp.me

 

Pretraga