OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA NOVOG DUVANSKOG KOMBINATA AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

Štampa

Dana 29.06.2018. godine, na web site-u: novidk.me objavljeno je Obavjestenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, koja će se održati 31. jula 2018. godine u 11h prostorijama Društva, Ćemovsko polje bb, Podgorica sa objavljenim dnevnim redom.

Ovim putem obavještavamo akcionare da je došlo do tehničke korekcije u tačci 3 dnevnog reda,  koja je umjesto: Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Države Crne Gore – Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC, trebala da glasi  Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZ – LLC.

Polazeći od navedenog, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora o izmjeni dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata, akcionarsko društvo, Podgorica, br. 703-N/18 od 05.07.2018. godine,  mjenja se tačka 3. dnevnog reda pomenute vanredne skupštine akcionara Novog duvanskog kombinata akcionarsko društvo Podgorica, tako da ista sada glasi:

3. Razmatranje i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o zajmu između Novog duvanskog kombinata AD Podgorica i BMJ INDUSTRIES FZLLC.

U ostalom dijelu, dnevni red i obavještenje ostaju nepromjenjeni.

 

ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Abdulsalam Murad Juwaied Alganahi